วิสาหกิจผลิตข้าวกล้อง

วิสาหกิจผลิตข้าวกล้องเกิดจากการรวมกลุ่มบริหารจัดการจากการรวมกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกข้าวกล้องในตำบลผาปัง เพื่อต้องการรณรงค์ให้ชุมชนหันมาปลูกข้าวกล้องเพื่อบริโภค และเป็นผลดีต่อสุขภาพ โดยมี “นางกชกร เทวะราช” เป็นประธานกลุ่มเพื่อผลิตข้าวกล้อง แล้วนำมาจำหน่ายให้กลุ่มวิสาหกิจครัวชุมชนและประชาชนทั่วไป ในปัจจุบันยังไม่มีโรงสีชุมชนเป็นของตนเอง ต้องจัดจ้างโรงสีในอำเภอเถิน ซึ่งยังคงเป็นต้นทุนในการผลิตที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป