วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน

28

วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและอสม. ตำบลผาปัง โดยมี "นายเรือน จวรรณตูม" และกลุ่มเพื่อนอสม.เป็นผู้นำสร้างตัวอย่างให้เด็ก นักเรียนและผู้สูงอายุได้ศึกษาเรียนรู้ โดยดำเนินการในลักษณะจัดหาปัจจัยการผลิต สร้างสมาชิกปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่รอบรั้วครัวเรือน และตามหัวไร่ปลายนา และสวน ผลผลิตของสมาชิกส่วนใหญ่ขายให้กับผู้ประกอบการสมุนไพรเอกชนตามจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยสมุนไพรให้ความรู้พื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนในตำบลผาปังและพื้นที่ข้างเคียง