วิสาหกิจครัวพลังงานชุมชน

วิสาหกิจครัวพลังงานชุมชน เพื่อรับรองผู้มาศึกษาดูงาน และปฏิบัติการเรียนรู้ประกอบด้วย 12 วิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบการใช้พลังงานความร้อนที่สะอาด ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน LPG ซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลือง เป็นการลดการนำเข้าก๊าซจากประเทศพม่า ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แก้วิกฤตเป็นโอกาส แก้ปัญหาการเผาทิ้งเศษวัสดุเหลือทางการเกษตร สร้างรายได้ ลดรายจ่ายอย่างเป็นระบบ และยังเป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่องในชุมชนดังนี้

 • วิสาหกิจชุมชนผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบ จำหน่ายให้ครัวพลังงาน
 • วิสาหกิจผลิตข้าวกล้อง จำหน่ายให้ครัวพลังงานและประชาชนทั่วไป
 • วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ จำหน่ายให้ครัวพลังงาน
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ Green House (กล้วยตาก/มะขามเชื่อม/พริกแห้ง) จำหน่ายให้ครัวพลังงาน
 • วิสาหกิจชุมชนจักสาน (กล่องข้าว ไซดักปลา ซุ่มไก่ ข้อง กระบุง ตะกร้า) จำหน่ายให้ครัวพลังงาน
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตฟางข้าวอัดก้อนจำหน่ายให้ครัวพลังงาน
 • วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านจำหน่ายให้ครัวพลังงาน
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำหน่ายให้วิสาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษ และวิสาหกิจปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
 • วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ รับรองผู้มาศึกษาดูงานและปฏิบัติการเรียนรู้
 • วิสาหกิจมัคคุเทศก์ชุมชน รองรับผู้มาศึกษาดูงานและปฏิบัติการเรียนรู้
 • วิสาหกิจนวดแผนไทย รองรับผู้มาศึกษาดูงานและปฏิบัติการเรียนรู้
 • วิสาหกิจชุมชนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รองรับผู้มาศึกษาดูงานและปฏิบัติการเรียนรู้

19-no-logo

กลุ่มวิสาหกิจผลิตครัวพลังงานชุมชนผาปังเกิดจากการรวมกลุ่มบริหารจัดการจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านตำบลผาปัง โดยมี “นางกชกร เทวะราช” เป็นประธานกลุ่มเพื่อจัดทำครัวเลี้ยงต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร และรับซื้อถ่านอัดแท่ง ข้าวกล้อง กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ผักปลอดสารพิษ กล่องข้าว จากกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ได้รับการสนับสนุนทุนเริ่มต้นจากมูลนิธิสร้างสุขชุมชน และการลงทุนของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านในชุมชน

20 21