สถานีต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน

สถานีต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านหรือชุมชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของในการพัฒนาพลังงานที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน  สำหรับการพัฒนาสถานีต้นแบบพลังงานชุมชนในพื้นที่ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จะเป็นการติดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาห้องประชุม เชื่อมโยงระบบเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบสูบน้ำภายในหมู่บ้าน เพื่อการเกษตรผลิตผักปลอดสารพิษ และสร้างสถานีประจุไฟฟ้า สำหรับมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า และรถบรรทุกเล็กอเนกประสงค์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนพลังงานสีเขียว Green Community

32 33