วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาปัง

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาปังเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำนาตำบลผาปัง 7 ราย โดยมี "นายสุวรรณ ตาบุตรวงศ์" ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง หมอดินเป็นผู้เริ่มดำเนินการในลักษณะจัดหาปัจจัยการผลิต แล้วนำผลผลิตของสมาชิกขายให้กับวิสาหกิจผักปลอดสารพิษและสมาชิกประชาชนภายในตำบลผาปัง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยคือ ต้องการแสดงเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเลิกการใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนปลอดสารเคมี โดยขยายผลจากการนำผงถ่าน ขี้เถ้า น้ำส้มควันไม้จากสถานีวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชุมชนมาผสมมูลสัตว์พัฒนาเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยน้ำบำรุงดินใช้เอง ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรของกลุ่ม ซึ่งจะทำให้สมาชิกและคนในชุมชนมีปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและน้ำส้มควันไม้ใช้ในราคาถูก ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีราคาสูงในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกและคนในชุมชนลดต้นทุนการผลิตการปลูกผักปลอดสารพิษลงได้

24 25