การเพาะกล้าพันธุ์ไผ่ชุมชน

การเพาะกล้าพันธุ์ไผ่ชุมชน ดำเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง ได้มีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตกติกาป่าชุมชน และขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 หรือมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่า พร้อมขอสนับสนุนความร่วมมือไปยังกรมป่าไม้ เพื่อปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยได้นำเสนอแผนปฏิบัติการความร่วมมือผ่านอำเภอแม่พริก เพื่อเสนอไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และมีแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วมจะเริ่มจัดระบบมาตรการณ์ป้องกันไฟป่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะพันธุ์กล้าไผ่ ซึ่งในการนี้ได้เลือกไผ่ซางนวล ซางหม่น และไผ่บง เป็นการทดลองเพาะขุย ตัดต่อกิ่ง และการตัดต่อเหง้า และนำมาปลูกและเพาะในศูนย์เรียนรู้และเรือนเพาะชำ

2-no-logo

การเพาะกล้าไผ่ 100,000 กล้าต่อปี