วิสาหกิจโฮมสเตย์

34 35

 

โฮมสเตย์เป็นวิสาหกิจต่อเนื่องจากกระบวนการที่มีผู้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีเครือข่ายบริการที่พักสามารถต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานได้ 50-100 คน/วัน มีระบบห้องประชุม ห้องอาหาร ที่พัก พร้อมการต้อนรับอย่างเป็นระบบ ที่เชื่อว่าจะเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหนึ่งที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างรวดเร็ว

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจโฮมสเตย์สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาศึกษาดูงานและพักค้างในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าประสบผลสำเร็จในเบื้องต้น และเชื่อว่าจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระดับความพึงพอใจให้กับผู้มาเยือนต่อไป

36 37