วิสาหกิจมัคคุเทศก์น้อย

มัคคุเทศก์น้อยเป็นการดำเนินการของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาปัง ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพราะตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการสืบสานการเรียนรู้ที่ยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบพึ่งพาตนเอง คณะกรรมการชุมชนจึงได้มอบหมายภารกิจในการนำเสนอ การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ให้เป็นภารกิจของสภาเด็กและเยาวชน

จากการดำเนินงานได้รับการยอมรับจากหลายๆ หน่วยงานโดยเฉพาะเด็กชายวิริยะ คำภิระยศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลผาปัง ได้รับรางวัลความสามารถมากมายจากการปฏิบัติการเรียนรู้ในหน้าที่มัคคุเทศก์

38 39